Algemene voorwaarden

Talent&nest maakt deel uit van KoomBana Bay bvba en voorziet training, coaching, vorming en opleiding voor kinderen, jongeren en volwassenen enerzijds en voor organisaties, bedrijven en scholen anderzijds,  hierna de klanten/contractanten genoemd.

Talent&nest – KoomBana Bay bvba streeft steeds naar een vlotte samenwerking. Het betreft evenwel louter een inspanningsverbintenis. 

De contractant/klant geeft informatie met betrekking tot zijn/haar situatie, opleidings- of hulpvraag door aan Talent&nest/ KoomBana Bay bvba.

De contractant /klant zal er over waken dat alle verstrekte informatie volledig correct en up-to-date is.

De contractant/klant is steeds integraal aansprakelijk voor de verstrekte informatie. Hij verbindt er zich toe geen misleidende informatie te verstrekken.

Annulatievoorwaarden coachingsessie

Een coachingsessie kan enkel kosteloos geannuleerd worden indien de annulering minstens 48u op voorhand schriftelijk (sms, e-mail) wordt gecommuniceerd aan Talent&nest. Bij annulering minder dan 48u voor de gemaakte afspraak wordt 1u coaching aangerekend.

Annulatievoorwaarden voor organisaties, bedrijven of scholen worden vermeld in de offerte en worden aldus gerespecteerd.

Talent&nest -KoomBana Bay bvba en de contractant kunnen op elk moment beslissen de samenwerking te beëindigen en dit zonder verdere motivatie. De contractant/klant kan in voorkomend geval geen enkele schadevergoeding vragen. Deze beslissing moet bekend gemaakt worden bij aangetekend schrijven. In dit geval loopt een opzegtermijn van 14 dagen te rekenen vanaf de datum van verzending van het aangetekend schrijven.

De contractant/klant zal alle informatie vervat in voorliggend contract confidentieel behandelen en niet aan derden bekend maken.

Afrekening Prestaties

Talent&nest KoomBana Bay bvba maakt digitale facturen voor alle coaching, training, vorming en opleiding. De klant/ contractant bezorgt de nodige gegevens voor het opmaken van correcte facturen.

Elke sessie in coaching wordt gefactureerd per uur, in werkelijk gepresteerde tijd die nauwkeurig wordt bijgehouden, ook de eerste sessie en ook elke oudersessie. Tarief voor particulieren is 55 euro/u netto + 21% BTW.

Training, vorming en opleiding worden gefactureerd volgens de gemaakte afspraken voor de training, vorming of opleiding, waarbij verplaatsingsvergoeding en de BTW van 21% worden verrekend.

Alle facturen door KoomBana Bay bvba opgemaakt in het kader van voorliggende samenwerking zijn -behoudens andersluidende overeenkomst- betaalbaar op 15 dagen. Op de niet tijdig betaalde bedragen wordt een verwijlrente aangerekend van 8% en dit vanaf de niet gerespecteerde vervaldag. De aanrekening van de hogervermelde verwijlrente zal worden aangerekend zonder dat enige formele ingebrekestelling is vereist.

Bij eventuele geschillen is het Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van Gent zijn bevoegd.