Algemene voorwaarden

Talent&nest maakt deel uit van KoomBana Bay BV en voorziet training, coaching, vorming en opleiding voor kinderen, jongeren en volwassenen enerzijds en voor organisaties, bedrijven en scholen anderzijds,  hierna de klanten/contractanten genoemd.

Talent&nest – KoomBana Bay BV streeft steeds naar een vlotte samenwerking. Het betreft evenwel louter een inspanningsverbintenis. 

De contractant/klant geeft informatie met betrekking tot zijn/haar situatie, opleidings- of hulpvraag door aan Talent&nest/ KoomBana Bay BV.

De contractant /klant zal er over waken dat alle verstrekte informatie volledig correct en up-to-date is.

De contractant/klant is steeds integraal aansprakelijk voor de verstrekte informatie. Hij verbindt er zich toe geen misleidende informatie te verstrekken.

Annulatievoorwaarden coachingsessie

Een coachingsessie kan enkel kosteloos geannuleerd worden indien de annulering minstens 24u op voorhand schriftelijk (sms, e-mail) wordt gecommuniceerd aan Talent&nest. Bij annulering minder dan 24u voor de gemaakte afspraak wordt 1u coaching aangerekend.

Annulatievoorwaarden voor organisaties, bedrijven of scholen worden vermeld in de offerte en worden aldus gerespecteerd.

Talent&nest -KoomBana Bay BV en de contractant kunnen op elk moment beslissen de samenwerking te beëindigen en dit zonder verdere motivatie. De contractant/klant kan in voorkomend geval geen enkele schadevergoeding vragen. Deze beslissing moet bekend gemaakt worden bij aangetekend schrijven. In dit geval loopt een opzegtermijn van 14 dagen te rekenen vanaf de datum van verzending van het aangetekend schrijven.

De contractant/klant zal alle informatie vervat in voorliggend contract confidentieel behandelen en niet aan derden bekend maken.

Afrekening Prestaties

Talent&nest KoomBana Bay BV maakt digitale facturen voor alle coaching, training, vorming en opleiding. De klant/ contractant bezorgt de nodige gegevens voor het opmaken van correcte facturen.

Elke sessie in coaching wordt gefactureerd per uur, in werkelijk gepresteerde tijd die nauwkeurig wordt bijgehouden, ook de eerste sessie en ook elke oudersessie. Tarieven staan vermeld op de website. Daar komt 21% BTW bij.

Training, vorming en opleiding worden gefactureerd volgens de gemaakte afspraken voor de training, vorming of opleiding, waarbij verplaatsingsvergoeding en de BTW van 21% worden verrekend.

Alle facturen door KoomBana Bay BV opgemaakt in het kader van voorliggende samenwerking zijn -behoudens andersluidende overeenkomst- betaalbaar op 15 dagen. 
Indien de klant een Consument is, zal een interest verschuldigd zijn aan de rentevoet conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (i.e. de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten, zoals gedefinieerd door art. 2 van die wet). Dit vanaf de eerste kalenderdag die volgt op de dag waarop een eerste herinnering aan de Consument wordt verzonden indien de schuldeiser een KMO is. Tevens zal in dat geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn als volgt: 20,00 EURO als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150,00 EURO; 30,00 EURO vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500,00 euro als het verschuldigde bedrag tussen 150,01 en 500,00 EURO is; 65,00 EURO vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,00 EURO met een maximum van 2.000,00 EURO als het verschuldigde saldo hoger dan 500,00 EURO is.
Deze interesten zijn slechts opeisbaar en het schadebeding is pas verschuldigd na een ingebrekestelling op duurzame drager onder de vorm van een eerste herinnering conform art. XIX.2. WER en na het verstrijken van de respijttermijn die dit wetsartikel voorziet, als de Consument zijn schuld niet binnen deze termijn heeft betaald.
Dit betreft de kosten van minnelijke invordering en laat onverminderd het recht op vergoeding van de kosten van gerechtelijke invordering zoals gerechtskosten (waaronder de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding) en uitvoeringskosten.
De eerste ingebrekestelling is kosteloos. Vanaf een tweede ingebrekestelling kan hiervoor een kost worden aangerekend van 7,50 EURO vermeerderd met de op het ogenblik van de verzending geldende portokosten.

Bij eventuele geschillen is het Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van Gent zijn bevoegd.